ปิด

การศึกษา (18)

 auto
 เมนู
นักศึกษาเรียนการทดสอบคุณภาพยาเม็ด นักศึกษาเรียนการทดสอบคุณภาพยาเม็ด นักศึกษาในห้องเรียนคลาสปฏิบัติการจุลชีววิทยา นักศึกษาในห้องเรียนคลาสปฏิบัติการจุลชีววิทยา นักศึกษาในห้องเรียนคลาสปฏิบัติการจุลชีววิทยา นักศึกษาในห้องเรียนคลาสปฏิบัติการจุลชีววิทยา นักศึกษาในห้องเรียนคลาสปฏิบัติการจุลชีววิทยา นักศึกษาในห้องเรียนคลาสปฏิบัติการจุลชีววิทยา นักศึกษาในห้องเรียนคลาสปฏิบัติการจุลชีววิทยา นักศึกษากำลังเรียนในคลาสปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 นักศึกษากำลังเรียนในคลาสปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 นักศึกษากำลังเรียนในคลาสปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 นักศึกษากำลังเรียนในคลาสปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 นักศึกษากำลังเรียนในคลาสปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 นักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ กำลังทำการทดสอบการละลาย (DISSOLUTION) ของผลิตภัณฑ์ชนิดเม็ด นักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ กำลังทำการทดสอบการละลาย (DISSOLUTION) ของผลิตภัณฑ์ชนิดเม็ด นักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ กำลังทำการทดสอบการละลาย (DISSOLUTION) ของผลิตภัณฑ์ชนิดเม็ด นักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ กำลังทำการทดสอบการละลาย (Dissolution) ของผลิตภัณฑ์ชนิดเม็ด