การใช้งานเว็บไซต์ collections.wu

เว็บไซต์ Collections.wu จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมรูปภาพภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เช่น ภาพทัศนียภาพ สถานที่ต่างๆ การเรียนการสอน เพื่อนำไปใช้ประกอบการจัดทำสื่อ และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

เพิ่มเติม
หลายหมวดหมู่ Blog